ZDM informuje :
    że z dniem 01.02.2013 r. eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego będących własnoœcią Gminy Legnica prowadzić będzie ELEKTROTIM S. A. ul. Stargardzka 8, 54-166 Wrocław.
Wszystkie informacje dotyczące zauważonych usterek prosimy zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do eksploatującego:
                  tel. stacjonarny całodobowy 71-353-62-37,
                  tel. komórkowe w godz. od 7.00 do 15.00 697-400-465, 722-201-519
                  oraz na adres elektroniczny: dombrowski@elektrotim.pl,

lub do Zarządu Dróg Miejskich:
                  tel. stacjonarny w godz. od 7.00 do15.00 76-756-46-00, 76-852-34-78, 76-852-34-83
                  oraz na adres elektroniczny: zdm@zdm.lca.pl, kozak@zdm.lca.pl

Zarząd Dróg Miejskich Legnica, M. Kozak

   Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur gminy, działa w imieniu i na rzecz gminy. Zarząd nie posiada osobowości prawnej. Zarządem Dróg Miejskich kierują: Andrzej Szymkowiak oraz jego zastępca, kierownik działu technicznego Zbigniew Szmaj. W ZDM w Legnicy pracuje ogółem 21 osób. Obszar działania ZDM obejmuje sieć dróg miejskich o łącznej długości 266 km znajdujących się na obszarze administracyjnym miasta Legnicy.
   Zarząd Dróg Miejskich działa przede wszystkim w oparciu o następujące akty prawne:
    - Uchwała nr XX/154/95 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 11.12.1995 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
    - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. nr 14 poz. 60 , z późniejszymi zmianami

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

tel. 76 756 46 00, tel. 76 852 34 83, tel. 76 852 34 78
fax: 76 756 46 19

Nr konta bankowego
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 1
20 1090 2066 0000 0001 0350 6390

© 2002-2015 ZDM | 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10 | tel. 76 756 46 00 | Email: zdm@zdm.lca.pl | WebSide: http://www.zdm.lca.pl